ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

IV Liceum Ogólnokształcące
im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik gospodarczy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze ul. Szosa Kisielińska 18

Wymiar etatu: 40

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2021-03-03

Ogłoszono dnia: 2021-03-03

Termin składania dokumentów: 2021-03-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2021

Zlecający: Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) posiada obywatelstwo polskie;  
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 
 c) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;  
d) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;  
e) preferowane wykształcenie wyższe o profilu technicznym lub z zakresu administracji publicznej; 
f) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku; 
b. Wymagania dodatkowe:
a) dobra organizacja czasu pracy;  
b) komunikatywność; 
c) samodzielność w działaniu; 
d) odpowiedzialność;  
e) systematyczność, sumienność;  
f) kreatywność w działaniu;  
g) umiejętność pracy w zespole;  
hdoświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
i) gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji ; 
j) znajomość obsługi komputera i programów biurowych; 
k) prawo jazdy kat. B. 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie pracy podległych pracowników;  
 1. Odpowiedzialność za dokumentację techniczną budynków szkoły i ich wyposażenie, a także prowadzenie spraw związanych z remontami i naprawami; 
 1. Opracowanie wraz z dyrektorem oraz główną księgową planu budżetowego na kolejny rok; 
 1.  Prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń; 
 1. Zaopatrywanie szkoły w sprzęty, pomoce naukowe, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych; 
 1. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji wynikającą ze współpracy z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dostarczania wody, ciepła, energii elektrycznej itp.; 
 1. Prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek placówki; 
 1. Prowadzenie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem pojazdu służbowego; 
 1. Wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora Szkoły wynikające z organizacji pracy; 
 1. Ścisła współpraca z pozostałymi działami IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. 

V. Wymagane dokumenty:

 CV;  
2) list motywacyjny;  
3) kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia;  
4) kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, w tym potwierdzające praktykę;  
5) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata; 
 6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;  
7) zaświadczenie o niekaralności (wymagane dla kandydata wyłonionego w drodze naboru);  
8) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku (wymagane dla kandydata wyłonionego w drodze naboru);  
9) mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy. 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-03-12 15:00:00

VII. Informacje dodatkowe:

1) kontakt: tel.68 3271326;  
2) aplikacje, które wpłyną do IV Liceum Ogólnokształcącego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane; 
3) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej IV Liceum Ogólnokształcącego ( http://bip.lo4.zgora.pl/) 
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się zostaną zniszczone w terminie 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji.  
Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygania konkursu na kierownika gospodarczego bez podania przyczyn. 
 Informuję, że w miesiącu lutym 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%. 
« powrót do poprzedniej strony