Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

IV Liceum Ogólnokształcące
im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny księgowy

Miejsce pracy: IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze ul. Szosa Kisielińska 18

Wymiar etatu: 40

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2021-07-29

Ogłoszono dnia: 2021-07-29

Termin składania dokumentów: 2021-08-05 00:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2021

Zlecający: Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe;
 4. wykształcenie – zgodne z art. 54. Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn.zm)
 5.  wyższe ekonomiczne, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzy letnia praktyka w księgowości bądź wykształcenie średnie ( średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości;
 6. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych;
 7. co najmniej 3 letni staż pracy w administracji publicznej;
 8. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. biegła znajomość obsługi komputera(Word, Exel);
 2. znajomość programu „Vulcan”;
 3. znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych;
 4. wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie finansów;
 5. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
 6. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych;
 7. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;
 8. znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych;
 9. znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz  programu Płatnik;
 10. znajomość prawa podatkowego;
 11. znajomość rozliczeń środków finansowych na zadania realizowane w ramach programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
 12. dokładność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 13. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi;
 3. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej;
 4. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;
 6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych zgodnie z planem, finansowym;
 7. planowanie i sprawozdawczość budżetu, GUS wg potrzeb;
 8. prowadzenie i rozliczenie spraw podatkowych - należność dla Urzędu Skarbowego;

V. Wymagane dokumenty:

1) CV;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia;
4) kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, w tym potwierdzające praktykę;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata;
 6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
7) zaświadczenie o niekaralności (wymagane dla kandydata wyłonionego w drodze naboru);
8) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku (wymagane dla kandydata wyłonionego w drodze naboru);
9) mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-05 00:00:00
b. Sposób:
1) Termin 05 sierpnia 2021 roku, do godz.12.00.
2) Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko głównego księgowego”
c. Miejsce:
a) IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze ul. Szosa Kisielińska 18, 65-247 Zielona Góra, sekretariat.
b) jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.

Załączniki